Tunestillingens Venner


Foreningen

 Tunestillingen:

         Tilbage

 
  
Vedtægter for foreningen "Tunestillingens Venner"

 

§ 1:   Foreningens navn er Tunestillingens Venner.

 

§ 2:   Foreningens formål er at arbejde for

·        adgangsmuligheder til lokaliteter og anlæg som knytter sig til Tunestillingen.

·        bevaring og renovering af dele af Tunestillingen.

·        information om Tunestillingen i skrevne og elektroniske medier, samt ved foredrag
og ekskursioner.

 

§ 3:   Som medlem kan optages enhver person eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål.

 

§ 4:   Foreningens bestyrelse består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.
        Valgene foregår på den årlige generalforsamling, således, at der hvert år afgår  skiftevis 4 og 3
         medlemmer, første gang efter lodtrækning.
         Samtidig vælger generalforsamlingen en revisor og suppleanter til bestyrelsen.

 

§ 5:   Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsens møder
         indkaldes af formanden, eller når tre bestyrelsesmedlemmer begærer det. Bestyrelsens beslutninger
         træffes simpel stemmeflerhed.

 

§ 6:   Størrelsen af det årlige kontingent for medlemmer og institutioner fastsættes af  general-
        forsamlingen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Kassereren udfærdiger det årlige regnskab og sender
        det inden udgangen af marts måned til foreningens revisor, der forsyner det med påtegning.

 

§ 7:   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned. Den indkaldes af formanden ved
        skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og med følgende dagsorden:

1)                          Valg af dirigent.

2)                          Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år.

3)                          Regnskabsaflæggelse.   

4)                          Valg af bestyrelsesmedlemmer.

5)                          Valg af revisor.

6)                          Valg af suppleanter.

7)                          Fastsættelse af kontingent.

8)                          Behandling af indkomne forslag.

9)                          Eventuelt.

Det står enhver på generalforsamlingen mødende frit for at fremsætte forespørgsler til bestyrelsen eller
stille forslag, der dog ikke kan blive genstand for afstemning, med mindre de har været indsendt
til bestyrelsen senest den 1. april. Meddelelse herom skal da ske i indvarslingen til mødet.

 

§ 8:   Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpel stemmeflerhed.

 

§ 9:   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen ved skriftlig meddelelse med mindst
        14 dages varsel. Såfremt mindst 10 medlemmer over for formanden skriftlig fremsætter ønske herom
        med angivelse af, hvad der ønskes behandlet, skal bestyrelsen inden en måned fra modtagelsen indkalde
        til en ekstraordinær generalforsamling med mindst 7 dages varsel.

 

§ 10: Foreningens ophør kan alene besluttes ved afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med dette
        punkt på dagsordenen. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel, og
       beslutning kræver vedtagelse af mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmeberttigede medlemmer.
       I tilfælde af foreningens ophør tages bestemmelse om anvendelse af dens midler, ejendele og arkivalier.

                                              Således vedtaget på den stiftende generalforsamling 23. august 2014

 

Tunestillingens Venner 2014